ԼԵԶՈՒՆ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԻՄՔՆ Է (շարադրություն)
24.03.2012 17:51

   êÇñáõÙ »Ù ù»½, ÇÙ Ù³°Ûñ É»½áõ, ÇÙ å³åÇó áõ ³åáõå³åÇó ÇÝÓ Ñ³ë³Í ³Ù»Ý³Ù»Í ųé³Ý·áõÃÛáõÝ: ¸áõ Íáõé ¸³íÃÇ ³Ñ»Õ³¹Õáñ¹ ·áéáó áõ ëó÷»óÝáÕ Ï³Ýã, ѳÛÏÛ³Ý Ý»ïÇ ë³ñë³÷³½¹áõ ß³é³ã, ܳñ»Ï³óáõ Ùßï³ÙáñÙáù ³ÕáÃù: ¸áõ Ù»ñ ³ëù³Ý³½Û³Ý ³½·Ç ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝ, Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ³å³óáõÛóÝ áõ íϳÝ:

   ÐÝãÇ°ñ ¹áõ ѳíÇïÛ³Ý, áñå»ë½Ç ß»Ý Ùݳ ê³ëݳ ïáõÝÁ, áñå»ë½Ç ³Ù»Ý ²ëïÍá ûñ ³ñÃݳݳÙ, ݳۻ٠å³ïáõѳÝÇó, µ³ñÇ ÉáõÛë ³ë»Ù ѳÛñ»ÝÇùÇë ѳۻñ»Ýáí, áñå»ë½Ç »Ï»Õ»óáõ ù³Õóñ³µ³ñµ³é áõ Ù»ÕÙ³ÑÝãÛáõÝ ½³Ý·»ñÁ ÑÝã»Ý ѳۻñ»Ý, ѳۻñ»Ý »ñ·»Ý ·áõ۽ݽ·áõÛÝ Ñ³íù»ñÁ:

   ø³ÝÇ ¹»é Ñ³Û É»½áõÝ Ï³, ѳÛÁ ϳåñÇ, ϳåñÇ` ³å³óáõó»Éáõ, áñ áã ÙÇ ´»ÉÇ, áã ÙÇ Ø»ÉÇùÇ áõ »ñÇïÃáõñùÇ ãÇ Ñ³çáÕíÇ Ù»½ ÏáñͳݻÉ, ù³Ý½Ç

Ù»Ýù ·Çï»Ýù ëñÇ ¹»Ù ·ñáí å³Ûù³ñ»É, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù` ѳٳéáõÃÛ³Ùµ:

   г°Û É»½áõ, ¹áõ ³ÛÝù³Ý Ù»ÕÙ, ³ÛÝù³Ý ùÝùáõß áõ ëñï³ÑáõÛ½, µ³Ûó ÙÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ïáÏáõÝ áõ ³ÝÝÏáõÝ` ѳÛáó ¹³ñ³íáñ É»éÝ»ñÇ áõ ÏáíϳëÛ³Ý Ñå³ñï ÏïñÇ×Ç å»ë: ¸áõ Ýé³Ý ѳïÇÏÇ å»ë çÇÝç, êáëÛ³ó ³Ýï³éÇ å»ë óñÙ áõ ϻݹ³ÝÇ, ê»õ³ÝÇ å»ë ³É»ÑáõÛ½, Ù»ñ سëÇëÇ å»ë Í»ñ áõ ÇÙ³ëïáõÝ, ѳóÇ å»ë ѳݳ峽ûñÛ³ áõ ³Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ: ¸áõ »ñÏÝùÇ å»ë ó÷³ÝóÇÏ áõ Ù³ÝÏ³Ý å»ë ³Ý³ñ³ï: ÐÝãÇ°ñ áõ »ñµ»ù ÙÇ° ÉéÇñ, áñå»ë½Ç ѳÛÁ ÙÇßï Ñ³Û Ùݳ: àւ »Ã» ÙÇ ûñ ÝáñÇó ¹³ÙáÏÉÛ³Ý ëáõñÁ ϳËíÇ ÅáÕáíñ¹Çë ·ÉËÇÝ, í³Ñ³°Ý ¹³ñÓÇñ ëñÇ ¹»Ù, ÑñÇ ¹»Ù` çáõñ, í»ñù»ñÇ ¹»Ù` ëå»Õ³ÝÇ: ÐÝãÇ°ñ, ÇÝãå»ë ÑÝã»É »ë ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ÎáÙÇï³ëÇ ëáõñµ ßáõñûñÇó, ¹³ñÓÇ°ñ å³Ý¹áõËïÇÝ ïáõÝ Ï³ÝãáÕ ×³×³Ýã³÷³ÛÉ ÷³ñáë, ¹³ñÓÇ°ñ å³Ûù³ñáÕÇÝ Ïáñáí, ÑÇí³Ý¹ÇÝ áõ Ñáõë³Éùí³ÍÇÝ` ѳí³ï ¹»åÇ å³ÛÍ³é ³å³·³Ý: ¸ñ³ ѳٳñ Ù»Ýù å»ïù ¿ ѳí³ï³ñÇÙ ÙݳÝù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ, ëÇñ»Ýù áõ ÷³Û÷³Û»Ýù, ³í»ÉÇ ÑÕÏ»Ýù Ù»ñ ѳ½³ñ³·³ÝÓ Ñ³Ûáó É»½áõÝ` Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç §Ó»éùÇ ÃáõñÝ áõ Ñá·áõ ɳñÁ¦, ÏñÍùáí å³ßïå³Ý»Ýù Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÝ áõ Ù³Ûñ É»½áõÝ:

   ºë ¿É` áñå»ë ÇÙ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ ÷áùñÇÏ Ù³ëÝÇÏ, Ëáëù »Ù ï³ÉÇë ³ãùÇ ÉáõÛëÇ å»ë å³Ñ»É áõ å³Ñå³Ý»É ÇÙ Ù³Ûñ É»½áõÝ áõ áã ÙÇ ·³ÝÓÇ, áã ÙÇ ÷³éùÇ áõ ѳñëïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ã÷áË»É ³ÛÝ, áñáíÑ»ï»õ ÇëÏ³Ï³Ý ·³ÝÓÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁ` É»½áõÝ ¿ Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ:


²ëÏ»ñ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáóÇ 4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ

êݻųݳ ³Ùñ³½Û³Ý 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter