ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
24.03.2012 17:48

   

    Մարտի 1-ը Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրն է. 1990թ-ին  հաստատված միջազգային տոնի նպատակը` քաղաքացիական պաշտպանությանն առնչվող գիտելիքների ամրապնդումն ու ազգային անվտանգության ծառայությունների հեղինակության բարձրացումն է: Միջազգային հանրությունÝ ամեն տարի նշում է այս օրը »õ դրանից անմասն չէ նաև արցախահայությունը:   

   Քաղպաշտպանության համաշխարհային օրվա առթիվ մարտի 1-ին մեր հանրապետության շրջաններում ու մայրաքաղաքում գործող հանրակրթական հաստատություններում  կազմակերպվեցին միջոցառումներ. դրանք բաց դասեր էին, ուսումնավարժություններ ու փորձնական տարհանումներ:

   ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí §¸åñáóÇ Õ»Ï³í³ñ ϳ½ÙÇ »õ áõëáõó³ÝíáÕÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §ú¹³ÛÇÝ ï³·Ý³å ³½¹³Ýß³ÝÇ »õ Ññ¹»ÑÇ ¹»åùáõÙ¦¦ ûٳÛáí ³Ýó ϳóíեցին ûµÛ»Ïï³ÛÇÝ í³ñųÝùÝ»ñ:   

   ²ëÏ»ñ³ÝÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ ûµÛ»Ïï³ÛÇÝ í³ñųÝùÝ ³Ýó ϳóñÇÝ ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï ².Ø»ÉùáõÙÛ³ÝÁ »õ µ³ÅÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ åաշտպանության բաժանմունքի պետ Գ. Պետրոսյանը: 

   Դպրոցի ղեկավար կազմի եւ աշակերտների գործողությունները ûդային տագնապի եւ հրդեհի դեպքում պատշաճ մակարդակի էր: ¸åñáóÇ ïÝûñ»ÝÁ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáí ûµÛ»Ïï³ÛÇÝ í³ñųÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É` ³Ù÷á÷»ó å³ñ³åÙáõÝùÁ »õ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ ïí»ó ѻﳷ³Ûáõ٠ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

γñÇÝ» ´²ÊÞÆÚ²Ü


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter