ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ԽՈՍՔ
24.03.2012 17:23


   Æí³ÝÛ³Ýի ѳٳÛÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙ-Ý»ñն ÇÝãå»ë Çí³ÝÛ³ÝóÇÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙµáÕç ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ »Ý áÕçáõÝ»ÉÇ: ì»ñç»ñë Êáç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ »õ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ å³ñ·»õ»ó ³ÙµáÕç ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ¶Ý³Ñ³ï»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Ëñ³ËáõëáõÙ »õ Ñáí³Ý³íáñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: Êáç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñáí³Ý³íáñ »Ý ѳݹÇë³ó»É §Ø³ëÇë îáµ³ÏᦠêäÀ-Ý, Ç ¹»Ùë ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ³¹»õáëÛ³ÝÇ, ·áñͳñ³ñ-µ³ñ»·áñÍÝ»ñ ¾¹í³ñ¹ ²ëɳÝÛ³ÝÁ, ´»ÝÇÏ ´³ËßÇÛ³ÝÁ:

   Ø»Í³·áõÛÝ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ »Ýù ÝßáõÙ, áñ Æí³ÝÛ³Ýի ѳٳÛÝùÇ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ կանգնեցված Ñáõß³ñÓ³ÝÝ Çñ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ï»Õ³¹ñ»É ¿ ·áñͳñ³ñ »õ µ³ñ»·áñÍ ìñ»Å äáÕáëÛ³ÝÁ: î»Õ³ÝùÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ¹»é»õë ³í³ñïí³Í ã»Ý: ´³ñ»·áñÍÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ Ñáõß³ñÓ³ÝÇÝ Ñ³ñáÕ ï»Õ³Ù³ë»ñáõ٠ϳéáõó»É åáõñ³Ï, áõñ ÏϳñáÕ³Ý³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÝ ³ÝóϳóÝ»É Çñ»Ýó ³½³ï ųٳݳÏÁ:²é³çÇϳÛáõÙ ëå³ëíáõÙ ¿ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ »õ åáõñ³ÏÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:

   Æí³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ »õ µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ³ÝáõÝÇó Ù»ñ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝÝ ու երախտագիտությունն »Ýù ѳÛïÝáõÙ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇÝ »õ ѳÙá½ÙáõÝù ѳÛïÝáõÙ, áñ Ýñ³Ýó µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïí³Í »Ý µáÉáñÇ ÏáÕÙÇó:

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter