ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-Ը ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ՕՐՆ Է
23.02.2012 16:18

   ²ëÏ»ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ å»ï³Ï³Ý ÑÇß³ñÅ³Ý ïáÝ ûñ»ñÁ ÝßáõÙ ¿ Ù»Í ßáõùáí áõ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùµ:

   ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ûñ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³ñ¹»Ý Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝÇ ²ëÏ»ñ³ÝÇ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ûñÁ: 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ³í³·³Ýáõ N 07 áñáßٳٵ ÷»ïñí³ñÇ 22-Á ÝßíáõÙ ¿ áñå»ë ²ëÏ»ñ³ÝÇ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ûñ: ²Û¹ ûñÁ å³ïÙ³Ï³Ý Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ëÏ»ñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: лÝó 1988-Ç ³Û¹ ûñÝ ³ëÏ»ñ³ÝóÇÝ Ï³ñáÕ³ó³í ѳϳѳñí³Í ï³É ù³Õ³ùÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñáõ٠ѳí³ùí³Í Ãáõñù Ññáë³Ï³ËÙµ»ñÇÝ:

   ö»ïñí³ñÇ 21-ÇÝ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ýáõ٠ݳËûñáù ëï»ÕÍí³Í ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ï³½ÙÁ áñáß»ó ³Ûë ï³ñÇ »õë ïáÝ»É ³Û¹ ûñÁ: âÝ³Û³Í Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ï³ñÇ ã¿, ë³Ï³ÛÝ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ·ï³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë ÑÇß»Éáõ ûñí³ ÇÙ³ëïÝ áõ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ¹ñí³·Ý»ñÁ:

  ÜáõÛÝ ûñÁ ѳÝÓݳËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³Ý ²ëÏ»ñ³ÝÇ ¾¹ÙáÝ ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ áõëáõóã³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÇ áõ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ»ï: гݹÇåÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ³ÝѳïÝ»ñ, áñáÝù ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñÇó Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ³ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ. êɳíÇÏ ²éáõß³ÝÛ³Ý, ²ÉÛáß³ ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý, ì³ñ³½¹³ï гÛñÇÛ³Ý:

   Üñ³Ýù Ý»ñϳ۳óñÇÝ ÷»ïñí³ñÛ³Ý ³Û¹ ³É»ÏáÍ ûñ»ñÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù »õ ÷áË»É ¿ÇÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç áõ »ñÏñÇ ³å³·³Ý: ²Û¹ ûñ»ñÇÝ ·ïÝí»óÇÝ Ëǽ³Ë Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ãíѳïí»óÇÝ »õ ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ³ëÏ»ñ³ÝÛ³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ:          

   ´³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó Ññáë³Ï³ËÙµ»ñÁ »ï ßåñïí»óÇÝ ²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñÇó, ÇÝãÝ ¿É ²ñó³ËÇ Ñ»ï³·³ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ѳÕóݳÏÝ»ñÇ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÁ ¹³ñÓ³í: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ß»ßïí»ó, áñ ³ÝóÛ³ÉÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ ÙÇßï å»ïù ¿ ÑÇßíÇ áõ ·Ý³Ñ³ïíÇ Ý»ñϳ ë»ñáõݹݻñÇ ÏáÕÙÇó: 

   ÆÝãå»ë Ýß»ó ²ÉÛáß³ ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÁ, Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ ÷»ïñí³ñÇ 22-Á ٻͳ·áõÛÝ Ýí³×áõÙ ¿ñ, Ù»Ýù, Çñáù, í»ñ³ÍÝí»óÇÝù:  

   ²Ûëûñ, ѳٻëïáñ»Ý Çñ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ã³ëáÕ, ë³Ï³ÛÝ ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í êɳíÇÏ ²éáõß³ÝÛ³ÝÇ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, áñ ϳñáÕ³ó»É »Ý ÙÇ ³ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹ ï³Ý»É Çñ»Ýó Ñ»ï»õÇó: ºí Ù»ñ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ÕóݳÏÁ Ù»Ýù å»ïù ¿ ÙdzÛÝ ï»ëÝ»Ýù Ù³Ûñ г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï ÙdzݳÉáõ ¹»åùáõÙ:

   ì»ñçáõÙ ¹åñáóÇ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ïÝûñ»Ý γéÉ»Ý Ø³ÇÉÛ³ÝÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó ÑÛáõñ»ñÇÝ ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ áõ ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëÇ Ñ³Ù³ñ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ß»ßï»ó, áñ ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù Áݹ·Íí³Í ÃßݳÙÇ. ¹³ ÃáõñùÝ ¿:

   - ֳϳﳷÇñÁ áñáßÝ»ñÇÝ ß³ï ¿ ï³ÉÇë, áñáßÝ»ñÇó ¿É ß³ï ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ: ÆѳñÏ», ѳÛÁ ÙïÝáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ËÙµÇ Ù»ç: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù óáõÛó ï³Éáí Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý »ëÁ` Ù»Ýù ѳÕûóÇÝù: ²Ûëûñ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõݹÁ å»ïù ¿ ß³ñáõݳÏÇ ³í³· ë»ñÝ¹Ç ·áñÍÁ »õ Ùßï³å»ë Éóí³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý, ³½·³ëÇñáõÃÛ³Ý á·áí »õ ÙÇßï ÑÇßÇ. ³ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ëÏǽµÁ ß³ï ¹Åí³ñ ¿ñ áõ íï³Ý·³íáñ: Ø»Ýù å³ñï³íáñ »Ýù ÑÇß»É ß³ñÅÙ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ »õ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É ²ëÏ»ñ³ÝÇ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ûñí³ ÇÙ³ëïÁ,- ÷³ëï»ó ¹åñáóÇ ïÝûñ»ÝÁ:

   ¸³ÑÉÇ×áõÙ ·ïÝíáÕÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ ÉëáõÙ »ÉáõÛà áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ: гñϳí, Ýñ³Ýù ·Çï³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ³ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ, ³í³· ë»ñÝ¹Ç ÏáÕÙÇó ³ñÛ³Ý ·Ýáí Ó»éù µ»ñí³Í ³½³ïáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ý»ñùáõëï Çñ»Ý å³ñï³íáñí³Í ¿ ½·áõÙ ³í³· ë»ñÝ¹Ç áõ гÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å:

Կարինե ԲԱԽՇԻՅԱՆ


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter