ԱԺԿ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ
24.03.2012 17:58

   Մարտի 20-ին Ասկերանի շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում կայացավ ԱԺԿ շրջանային խորհրդի նիստ, որին մասնակցում էին խորհրդի անդամները: Օրակարգի հարցը

Подробнее...
 
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՕՐ
24.03.2012 17:55

     2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ä ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ùïóí»ó §îáÝ»ñÇ »õ ÑÇß³ï³ÏÇ ûñ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ »õ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ïáݳóáõÛóáõÙ ÷»ïñí³ñÇ 21-Á ѳëï³ïí»ó áñå»ë سÛñ»ÝÇ É»½íÇ ûñ:

   úñÁ Ïáãí³Í ¿ Ýå³ëï»Éáõ Ù»ëñáå³ï³é Ù³Ûñ»ÝÇÇ Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ í»ñѳÝÙ³ÝÁ, ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñݳñ³íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕ»ÝßÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ гÛñ»ÝÇùáõÙ »õ ê÷Ûáõéùáõ٠سßïáóÇÝ »õ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ »ñ³Ëï³íáñÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ßÝáñÑÇí

Подробнее...
 
ԼԵԶՈՒՆ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԻՄՔՆ Է (շարադրություն)
24.03.2012 17:51

   êÇñáõÙ »Ù ù»½, ÇÙ Ù³°Ûñ É»½áõ, ÇÙ å³åÇó áõ ³åáõå³åÇó ÇÝÓ Ñ³ë³Í ³Ù»Ý³Ù»Í ųé³Ý·áõÃÛáõÝ: ¸áõ Íáõé ¸³íÃÇ ³Ñ»Õ³¹Õáñ¹ ·áéáó áõ ëó÷»óÝáÕ Ï³Ýã, ѳÛÏÛ³Ý Ý»ïÇ ë³ñë³÷³½¹áõ ß³é³ã, ܳñ»Ï³óáõ Ùßï³ÙáñÙáù ³ÕáÃù: ¸áõ Ù»ñ ³ëù³Ý³½Û³Ý ³½·Ç ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝ, Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ³å³óáõÛóÝ áõ íϳÝ:

   ÐÝãÇ°ñ ¹áõ ѳíÇïÛ³Ý, áñå»ë½Ç ß»Ý Ùݳ ê³ëݳ ïáõÝÁ, áñå»ë½Ç ³Ù»Ý ²ëïÍá ûñ ³ñÃݳݳÙ, ݳۻ٠å³ïáõѳÝÇó, µ³ñÇ ÉáõÛë ³ë»Ù ѳÛñ»ÝÇùÇë ѳۻñ»Ýáí, áñå»ë½Ç »Ï»Õ»óáõ ù³Õóñ³µ³ñµ³é áõ Ù»ÕÙ³ÑÝãÛáõÝ ½³Ý·»ñÁ ÑÝã»Ý ѳۻñ»Ý, ѳۻñ»Ý »ñ·»Ý ·áõ۽ݽ·áõÛÝ Ñ³íù»ñÁ:

   ø³ÝÇ ¹»é Ñ³Û É»½áõÝ Ï³, ѳÛÁ ϳåñÇ, ϳåñÇ` ³å³óáõó»Éáõ, áñ áã ÙÇ ´»ÉÇ, áã ÙÇ Ø»ÉÇùÇ áõ »ñÇïÃáõñùÇ ãÇ Ñ³çáÕíÇ Ù»½ ÏáñͳݻÉ, ù³Ý½Ç

Подробнее...
 
ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
24.03.2012 17:48

   

    Մարտի 1-ը Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրն է. 1990թ-ին  հաստատված միջազգային տոնի նպատակը` քաղաքացիական պաշտպանությանն առնչվող գիտելիքների ամրապնդումն ու ազգային անվտանգության ծառայությունների հեղինակության բարձրացումն է: Միջազգային հանրությունÝ ամեն տարի նշում է այս օրը »õ դրանից անմասն չէ նաև արցախահայությունը:   

   Քաղպաշտպանության համաշխարհային օրվա առթիվ մարտի 1-ին մեր հանրապետության շրջաններում ու մայրաքաղաքում գործող հանրակրթական հաստատություններում 

Подробнее...
 
ՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿ ԴԱՍ
24.03.2012 17:45

    Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը սովորողների զարգացման գործում կարեւոր դեր է խաղում։ Անհրաժեշտ է ամրապնդել դպրոց-բանակ կապը, աշակերտների մեջ սերմանել հայրենասիրություն։

     Փետրվարի 22-ին՝ հայրենյաց  պաշտպանի օրվա նախօրեին, մենք՝ Նորագյուղի Վիտալի Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտներս, մեր դասղեկ ընկեր Գրիգորյանի, դպրոցի փոխտնօրեն ընկեր Հայրիյանի եւ կազմակերպիչ ընկեր Արզումանյանի հետ այցելեցինք թիվ 46944 զորամաս։ Հանդիպումը ջերմ էր։ Բացման խոսքով հանդես եկավ դպրոցի փոխտնօրեն ընկեր Հայրիյանը։ Մայոր Կարմեն Ասլանյանի գլխավորությամբ

Подробнее...
 
ԳԱՐՆԱՆ ՏՈՆԸ ԾԱՂԿԱՇԱՏՈՒՄ
24.03.2012 17:27

     Ով չի սիրում 

     Լավ արարքը, լավ մարդուն։

     Ծաղկաշատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի կոլեկտիվը գեղեցիկ միջոցառում էր կազմակերպել՝ շնորհավորելով գյուղացիների գարնան տոնը։ §Ողջույն քեզ գարուն¦ մակագրությամբ գյուղական ակումբն ընդունեց քչացած, բայց մեծ բովանդակությամբ գյուղի բնակիչներին։ Դահլիճը լեփ-լեցուն էր, նույնիսկ ահագին մարդ ոտքի վրա էր կանգնած։ Բոլորն էլ երիտասարդ ծնողներ, շատերի գրկին փոքրիկներ՝ ապագա դպրոցականներ։ Ծնողներից շատերը փոքրիկ ապարատներով եւ բջջային հեռախոսով նկարահանում էին միջոցառման բոլոր դրվագները, ուրախանում եւ ծափահարում դպրոցականների համարձակ

Подробнее...
 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ԽՈՍՔ
24.03.2012 17:23


   Æí³ÝÛ³Ýի ѳٳÛÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙ-Ý»ñն ÇÝãå»ë Çí³ÝÛ³ÝóÇÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙµáÕç ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ »Ý áÕçáõÝ»ÉÇ: ì»ñç»ñë Êáç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ »õ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ å³ñ·»õ»ó ³ÙµáÕç ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ¶Ý³Ñ³ï»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Ëñ³ËáõëáõÙ »õ Ñáí³Ý³íáñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: Êáç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñáí³Ý³íáñ »Ý ѳݹÇë³ó»É

Подробнее...
 
ԻՎԱՆՅԱՆԸ ԱՐՑԱԽԻ 20-ԱՄՅԱ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆ Է
28.02.2012 22:52

alt   Խոջալուն այսօր կրում է Արցախի հերոս, գեներալ Քրիստոփոր Իվանյանի անունը: Ներկայումս ավելի քան 1200 բնակիչ ունեցող Իվանյանում ապրում են նաեւ նախկին խոջալուցիներ, ովքեր նախորդ դարի երկրորդ կեսերին ստիպված են եղել լքելու հայրենի բնօրրանը` երբեւէ վերադառնալու թաքուն հույսով: Նրանց երազանքն այսօր իրականություն է դարձել: 
   Փետրվարի 26-ին, Խոջալուի ազատագրման օրը, Իվանյանում տեղի ունեցավ միջոցառում` նվիրված գյուղի ազատագրման 20-ամյակին: Նախքան միջոցառումն սկսվելը, Ստեփանակերտի "Մեսրոպ Մաշտոց" պետական հավատարմագրված համալսարանի ուսանողները տեղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ կազմակերպեցին ցուցապաստառներով լռության երթ, որով դատապարտում էին քսանամյա վաղեմություն ունեցող իրադարձությունները Ադրբեջանի կողմից խեղաթյուրելու պարբերաբար փորձերը:

 

Подробнее...
 
ՊԱՏԳԱՄ, ՈՐ ՊԵՏՔ է ՊԱՏՎՈՎ ՓՈԽԱՆՑԵԼ ԳԱԼԻՔ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻՆ
28.02.2012 22:52

   Փետրվար ամիսը հագեցած է արցախահայության, եւ առհասարակ, ամբողջ հայության համար պատմարժեք իրադարձություններով: 
   Օրեր առաջ մենք նշեցինք Ղարաբաղում առաջին հանրահավաքի հերթական տարեդարձը: Այն տեղի է ունեցել հեռավոր 1988-ի փետրվարի 13-ին` Ասկերանում, փաստորեն հիմքը դնելով արցախահայության համաժողովրդական  պոռթկումի: Դրան հաջորդեց ԼՂԻՄ-ը Հայաստանին վերամիավորելու մասին ԼՂ մարզխորհրդի նստաշրջանի հայտնի որոշումը, որի պատմական նշանակությունն այսօր էլ դարձյալ դժվար է գերագնահատել:

Подробнее...
 
ՄԵԾ ԳՈՐԾԵՐԸ ՄԵԾ ԶՈՀԵՐ ԵՆ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ
28.02.2012 22:52

   Վաղնջական ժամանակներից հայի ճակատագիրը որոշված էր կարծես. տանջվել, մաքառել, պայքարել… ու հաղթել: Ոչ ոքի երբեք չի հաջողվել հային կոտրել, նա միշտ էլ կարողացել է պահել իր հավատքը, լեզուն, հայրենիքն ու հայ մնալ: Արցախյան պատերզմն էլ ասես հերթական արհավիրքը լիներ հայի համար: Փոթորկի նման եկավ ու անցավ: Անցավ, բայց իր հետ բազում ջահել կյանքեր տարավ: Խլեց ու տարավ ամենալավերին, նվիրյալներին: Թողեց որբացած մանուկներ, ողբացող մայրեր, մորմոքված ժողովուրդ: Բայց մենք դրան էլ դիմացանք. մեծ գործերը մեծ զոհեր են պահանջում:

Подробнее...
 
ՅՈՒՐԱՑՈՒՄՆԵՐ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆԸ
28.02.2012 22:08

   ԼՂՀ ոստիկանության ՔՎ հատուկ կարևորագույն գործերով քննչական բաժնում ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով հարուցվել է քրեական գործ` Ասկերանի միջնակարգ դպրոցում յուրացումների և վատնումների փաստի առթիվ:

   Ըստ քրգործի նյութերի` Ասկերան քաղաքի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ռոմելա Գրիգորյանը 2009-2010թթ. ուսումնական տարում Ասկերանի շրջանի Ակնա տեղամասում երեխաների դասավանդումը կազմակերպելու համար ձևավորել է մեկ դասարան կոմպլեկտ, դասավանդումը կազմակերպել մինչև 2009թ. դեկտեմբեր ամիսը, որից հետո դասընթացներ չեն կազմակերպվել, սակայն պաշտոնեական փաստաթղթի կեղծմամբ հաշվարկել ու դպրոցի ուսուցիչներ Ռուզաննա Բադալյանին, Սուսաննա Պետրոսյանին, Էրիկ Մելքումյանին և Անուշ Ավանեսյանին վճարել է ընդհանուր առմամբ

Подробнее...
 
"ԽՈՋԱԼՈՒՆ" ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԲԱՔՎԻ ՇԱՀԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ Է
26.02.2012 21:07

     Ադրբեջանում սկսվել է ավանդական հակահայկական քարոզարշավը` կապված. Խոջալու բնակավայրի /գյուղ ԼՂՀ տարածքում/, 1992թ դեպքերի հետ, երբ վերջինս 1988-90թթ. Ադր.ԽՍՀ-ի կողմից ակտիվորեն բնակեցվում էր, մասնավորապես, Ուզբեկստանի Ֆերգանայի հովտի թուրք-մեսխեթներով: Ընդսմին, պաշտոնական քարոզչությունը չի խորշում ոչ մի միջոցից, նպատակ ունենալով հայկական կողմին ի ցույց դնել որպես ողբերգության մեղավոր և համաշխարհային հանրության գիտակցությանը և սեփական ժողովրդի կարծիքին ներարկել հայատյացության թույնի մի նոր չափաբաժին: 1992թ. փետրվարի 25-26-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները կազմակերպեցին մարտական գործողություն` նպատակ ունենալով ապաշրջափակել Խոջալու բնակավայրի մոտակա օդանավակայանը և վնասազերծել հակառակորդի` հենց Խոջալույում գտնվող կրակակետերը, որտեղից 1991թ. գարնանից ի վեր ԼՂՀ բնակավայրերը ադրբեջանական օմօնականների կողմից պարբերաբար ենթարկվում էին հարձակումների, "Ալազան" և "Կրիստալ" տեսակի կայանքների և "Գրադ" տեսակի ռեակտիվ համազարկային կայանքի կանոնավոր հրետակոծումների: Նախքան Խոջալուի կրակակետերի ոչնչացումը 

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter